Regulamin najmu jachtu

                                                         

 • Zasady Ogólne:
 1. Regulamin określa warunki wynajmu jachtów organizowanego przez RENTABOT.PL z siedzibą ul. Podgórna 13  84-217 Szemud
 1. Najemca jest zobowiązany zapoznać się ze stanem technicznym jachtu przed wydaniem jachtu. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Najemcę zgodności stanu technicznego jachtu z umową.
 2. Wydanie jachtu Najemcy oraz zdanie jachtu następuje w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy, który jest załącznikiem do umowy najmu jachtu
 1. Wydanie jachtu odbywa się w miejscu wskazanym w umowie standardowo w godzinach 16:00 – 18:00 lub w innych zapisanych w umowie.
 1. Zdanie jachtu następuje w dniu zakończenia umowy najmu, w miejscu wskazanym w umowie najmu , standardowo w godzinach 8:00 – 10:00 lub w innych zapisanych w umowie.
 • Prawa i Obowiązki Najemcy i Użytkowników:
 1. Najemca zobowiązuje się poinformować Użytkowników jachtu o treści niniejszego Regulaminu, oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich zachowanie sprzeczne z Regulaminem oraz za ich bezpieczeństwo.
 2. Najemca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do użytkowania jachtu zgodnie z przeznaczeniem, obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem, 
 3. Najemca oraz Użytkownik mają obowiązek stosować się do poleceń Wynajmującego, mających na względzie właściwą realizację umowy najmu.
 1. Po zamustrowaniu na jachcie Użytkownicy stają się członkami załogi jachtu, zwanymi dalej „Załogantami”.
 1. Na czele Załogantów stoi Kapitan jachtu wskazany przez Najemcę. W czasie rejsu pozostali Załoganci są zobowiązani stosować się do poleceń Kapitana jachtu.
 1. Wszelkie decyzje na jachcie, po uprzednim ustaleniu warunków pogodowych, umiejętności i sprawności Załogantów, podejmuje Kapitan jachtu.
 1. Najemca oświadcza, iż:
 2. 8/1Załoganci posiadają (w liczbie wymaganej zgodnie z kartą bezpieczeństwa lub przepisami administracyjnymi kraju bandery) wszelkie niezbędne dla żeglugi jachtem stanowiącym przedmiot najmu umiejętności nawigacyjne oraz uprawnienia;
 1. co najmniej jeden z Załogantów posiada świadectwo radiooperatora (jeżeli zamierza korzystać z radia VHF na jachcie).
 1. Kapitan zobowiązany jest do codziennego zapoznawania się z prognozą pogody (między innymi u bosmana portu, drogą radiową, telefoniczną, elektroniczną etc) . Jeżeli umowa dotyczy jachtu żaglowego , kapitan ma obowiązek zmniejszyć powierzchnię żagli natychmiast gdy siła wiatru przekroczy 5 (pięć) w skali Beauforta.
 1. Każda osoba na jachcie zobowiązana jest do przestrzegania zasad przebywania na jachcie, korzystania z instalacji i urządzeń na jachcie w sposób prawidłowy i bezpieczny oraz przestrzegania innych zasad przedstawionych podczas szkolenia przeprowadzonego przez Kapitana jachtu, zaraz po zamustrowaniu.
 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa jachtu w czasie trwania umowy najmu.
 1. W razie uszkodzenia jachtu lub wyposażenia jak również powstania okoliczności mogących skutkować naruszeniem warunków umowy najmu Najemca niezwłocznie powiadomi Wynajmującego za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w umowie najmu.
 1. W razie wypadku jachtu w tym także wypadku z udziałem innych jednostek pływających Najemca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z wymogami towarzystwa ubezpieczeniowego wskazanych w OWU umowy ubezpieczenia w tym w szczególności do zawiadomienia odpowiednich służb, sporządzenia protokołu ze zdarzenia z opisem zdarzenia i powstałych uszkodzeń oraz podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do zminimalizowania powstałych szkód.
 2. W kabinie jachtu bezwzględnie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych.
 3. W czasie żeglugi bezwzględnie zabronione jest spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających.
 4. Osoby nieumiejące pływać obowiązane są do używania osobistych środków ratunkowych.
 5. Wprowadzanie na jacht zwierząt wymaga uprzedniego poinformowania Wynajmującego.
 1. Każda osoba na jachcie zobowiązana jest stosować się do przepisów prawa morskiego, przepisów, nakazów i zakazów portów postojowych, zasad nawigacyjnych i innych reguł obowiązujących przy żeglowaniu na morzu.
 1. Każda osoba na jachcie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów celno – dewizowych i porządkowych, przepisów portowych, norm regulujących przekraczanie granic państwowych i innych obowiązujących w miejscu pobytu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje obciążające Załoganta z tytułu niezastosowania się do tych przepisów, co może doprowadzić do niezamierzonego postoju jachtu i opóźnienia w zdaniu jachtu.
 1. Powrót do portu zdania jachtu ma miejsce najpóźniej w godzinach wieczornych w dniu poprzedzającym zdanie jachtu. Późniejszy termin przybycia jest możliwy wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego.
 1. Najemca będzie żeglował wyłącznie po wodach Morza Bałtyckiego i Cieśnin Duńskich. Zwiększenie rejonu żeglugi możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego.
 1. Najemca odpowiada za codzienne kontrole stanu oleju w silniku oraz dokonywanie wszelkich innych wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania jachtu zabiegów konserwacyjnych.
 1. Jacht w okresie trwania umowy najmu może brać udział w regatach lub może być użytkowany przez Najemcę i pozostałych Użytkowników zarobkowo jedynie po uprzedniej zgodzie Wynajmującego wyrażonej /pod rygorem nieważności/ na piśmie.
 1. Zdając jacht Najemca zobowiązany jest do przekazania go wraz z pełnym zbiornikiem paliwa oraz pustym zbiornikiem na nieczystości.
 • Prawa i Obowiązki Wynajmującego:

 

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy jachtu w stanie technicznym umożliwiającym realizację umowy najmu, czystego, zatankowanego paliwem, z kompletnym wyposażeniem żeglugowym, nawigacyjnym, kambuzowym i hotelowym.
 1. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy wszystkich niezbędnych dokumentów, atestów, certyfikatów ważnych w danym roku kalendarzowym.
 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji części lub całości umowy najmu z uwagi na przyczyny leżące po stronie Najemcy w szczególności takie jak:
 1. zatrzymanie Najemcy, załogi, jachtu przez organy ścigania,
 1. niewydanie przez władze graniczne odwiedzanych krajów zezwolenia na wjazd Załogantów lub jachtu na teren danego państwa,
 1. nagłe zachorowanie Załogantów nie pozwalające na realizację rejsu i w konsekwencji brak zdania jachtu w czasie określonym w umowie.
 2. W przypadku wystąpienia niezależnych od stron sytuacji losowych uniemożliwiających realizację umowy najmu   Wynajmujący dokona zwrotu uznanych za zasadne świadczeń pieniężnych w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę.                        

                                             Odpowiedzialność Stron Umowy: 

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za bagaż lub rzeczy osobiste Załogantów zniszczone lub w jakikolwiek sposób utracone podczas trwania umowy najmu.
 1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy najmu Najemca wnosi na rzecz Wynajmującego kaucję.
 2. Kaucja może być wniesiona w następujące sposoby:
 1. wpłatę w ustalonej wysokości na rachunek bankowy Wynajmującego lub opłacenie kaucji gotówką w dniu wydania jachtu,
 1. blokadę środków na karcie płatniczej Najemcy (tzw. preautoryzacja), blokada zakładana w dniu wydania jachtu.
 1. W przypadku naruszenia warunków umowy przez Najemcę skutkujących powstaniem szkody po stronie Wynajmującego lub naliczeniem dodatkowych opłat z tytułu kar umownych Wynajmującemu przysługuje prawo zaspokojenia powstałych roszczeń w pierwszej kolejności z kaucji.
 2. Strony ustalają następujące kary umowne:
 1. z tytułu naruszenia terminu zdania jachtu 150% stawki dobowej z tytułu najmu zgodnie z Cennikiem Wynajmującego za każdy dzień opóźnienia. Dodatkowo Wynajmujący zatrzymuje część kaucji w wysokości 500zł.
 1. z tytułu pływania poza ustalonym akwenem w wysokości 50% stawki dobowej z tytułu najmu zgodnie z Cennikiem Wynajmującego za każdy dzień spędzony poza akwenem,
 1. z tytułu udziału w regatach, zarobkowego korzystania z jachtu lub nieuprawnionego oddania do używania osobom trzecim bez zgody Wynajmującego 100% stawki dobowej z tytułu najmu zgodnie z Cennikiem za każdy dzień naruszenia.
 1. z tytułu zdania jachtu bez pełnego zbiornika paliwa lub bez opróżnionego zbiornika na nieczystości 100 zł (słownie: sto zł) powiększoną o poniesiony przez Wynajmującego koszt zatankowania i opróżnienia zbiornika na nieczystości.
 1. W przypadku powstania szkody o których mowa w punkcie 5. w wysokości przekraczającej ustalone kary umowne Wynajmującemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie w pełnej wysokości.

                            Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018-07-01